ساعات کار و پاسخگویی

ساعات کار دفاتر مجموعه چاپ آکسون در روز های کاری از ساعت 9:30 الی 13:30 و 16:30 الی 19:30 می باشد.
ساعات کار چاپخانه آکسون در روز های کاری از ساعت 8الی 13 و 14 الی 18 می باشد.

داخلی

واحد ثبت و پیگیری سفارشات داخلی 1
واحــد طراحی داخلی 2
واحد تحویل سفارشات داخلی 3
اپراتور داخلی 0

پست الکترونیکی

chap.akson@yahoo.com

chap.akson@gmail.com

اطلاعات بانکی

شماره حساب 5357653614
شماره کارت 6104337679234383
بانک ملت - بنام مهدی حمزه ای

تلفن های تماس:

081-32657636
081-32657646
081-38261620
081-38261621
081-38261622
081-38254591