تعرفه چاپ پاکت عکس تحریر

نوع محصولتعدادسایزقیمت (تومان)
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی10007×10949/000
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی20007×101/642/000
پاکت عکس کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی50007×103/652/000

تعرفه چاپ پاکت عکس گلاسه

نوع محصولتعدادسایزقیمت (تومان)
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی10007×101/124/000
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی20007×101/963/000
پاکت عکس کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی50007×104/420/000

معرفی جنس پاکت عکس و پاکت عکاسی

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت عکاسی