چاپخانه مجهز
پایین ترین قیمت
تضمین کیفیت
پشتیبانی قوی
کنترل فایل ها

تعرفه چاپ پوستر تحریر و گلاسه

سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
28×40 سانتی متر 1000 1/313/000 1/756/000
28×40 سانتی متر 2000 2/104/000 2/664/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
35×50 سانتی متر 1000 1/935/000 2/582/000
35×50 سانتی متر 2000 3/072/000 4/364/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
45×60 سانتی متر 1000 3/536/000 4/438/000
45×60 سانتی متر 2000 5/394/000 7/278/000
سایز تعداد تحریر 80 گرم گلاسه 135گرم
50×70 سانتی متر 1000 3/870/000 5/164/000
50×70 سانتی متر 2000 6/142/000 8/729/000

معرفی جنس پوستر ها

مشخصات فنی و قالب طراحی پوستر ها