تعرفه چاپ پوستر تحریر و گلاسه

سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
28×40 سانتی متر10001/313/0001/756/000
28×40 سانتی متر20002/104/0002/664/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
35×50 سانتی متر10001/935/0002/582/000
35×50 سانتی متر20003/072/0004/364/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
45×60 سانتی متر10003/536/0004/438/000
45×60 سانتی متر20005/394/0007/278/000
سایزتعدادتحریر 80 گرمگلاسه 135گرم
50×70 سانتی متر10003/870/0005/164/000
50×70 سانتی متر20006/142/0008/729/000

معرفی جنس پوستر ها

مشخصات فنی و قالب طراحی پوستر ها