تعرفه چاپ پاکت اداری نامه ملخی

پاکت ملخی گلاسه تعداد قیمت
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم 1000 1/839/000
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم 2000 3/057/000
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم 5000 6/642/000
پاکت ملخی تحریر تعداد قیمت
پاکت ملخی تحریر 80 گرم 1000 1/411/000
پاکت ملخی تحریر 80 گرم 2000 2/200/000
پاکت ملخی تحریر 80 گرم 5000 4/509/000
پاکت ملخی کتان تعداد قیمت
پاکت ملخی کاغذ کتان 120 گرم 1000 1/851/000

تعرفه چاپ پاکت اداری A5

پاکت A5 گلاسه تعداد قیمت
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 2/059/000
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 3/393/000
پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 7/323/000
پاکت A5 تحریر تعداد قیمت
پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 1/623/000
پاکت A5 تحریر 80 گرم 2000 2/522/000
پاکت A5 تحریر 80 گرم 5000 5/146/000
پاکت A5 کتان تعداد قیمت
پاکت A5 کاغذ کتان 120 گرم 1000 2/155/000

تعرفه چاپ پاکت اداری A4

پاکت A4 گلاسه تعداد قیمت
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 3/981/000
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 6/506/000
پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 13/953/000
پاکت A4 تحریر تعداد قیمت
پاکت A4 تحریر 80 گرم 1000 3/110/000
پاکت A4 تحریر 80 گرم 2000 4/770/000
پاکت A4 تحریر 80 گرم 5000 9/606/000
پاکت A4 کتان تعداد قیمت
پاکت A4 کاغذ کتان 120 گرم 1000 4/172/000

تعرفه چاپ پاکت CD

نوع محصول نوع جنس تیراژ قیمت
پاکت CD درب دار گلاسه 135 گرم بدون روکش 1000
پاکت CD درب دار گلاسه 300 گرم روکش سلفون براق 1000
پاکت CD درب دار گلاسه 300 گرم روکش سلفون مات 1000
پاکت CD درب دار گلاسه 300 گرم روکش سلفون براق سوسماری 1000
لیبل CD (برچسب ) برچسب کره ای بدون روکش 1000
لیبل CD (برچسب ) برچسب کره ای با روکش سلفون براق 1000

معرفی جنس پاکت ها

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت ها

مشخصات

ابعاد : 31×44 –قرار دادن اسناد A3 بدون تا

جنس :  کاغذ کتان

گرماژ :120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000  عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A3  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 32×22 –قرار دادن اسناد A4 بدون تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A4  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

•  پاکت نامه A4 ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 32×22 –قرار دادن اسناد A4 بدون تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A4  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

•  پاکت نامه A4 ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 22×10 – قرار دادن اسناد A4 با سه تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه ملخی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی

•  پاکت نامه ملخی ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.