تعرفه چاپ پاکت اداری نامه ملخی

پاکت ملخی گلاسهتعدادقیمت
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم10001/680/000
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم20002/874/000
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم50006/370/000
پاکت ملخی تحریرتعدادقیمت
پاکت ملخی تحریر 80 گرم10001/230/000
پاکت ملخی تحریر 80 گرم20001/956/000
پاکت ملخی تحریر 80 گرم50004/077/000
پاکت ملخی کتانتعدادقیمت
پاکت ملخی کاغذ کتان 120 گرم10001/701/000

تعرفه چاپ پاکت اداری A5

پاکت A5 گلاسهتعدادقیمت
پاکت A5 گلاسه 135 گرم10001/885/000
پاکت A5 گلاسه 135 گرم20003/180/000
پاکت A5 گلاسه 135 گرم50007/000/000
پاکت A5 تحریرتعدادقیمت
پاکت A5 تحریر 80 گرم10001/205/000
پاکت A5 تحریر 80 گرم20002/246/000
پاکت A5 تحریر 80 گرم50004/668/000
پاکت A5 کتانتعدادقیمت
پاکت A5 کاغذ کتان 120 گرم10001/980/000

تعرفه چاپ پاکت اداری A4

پاکت A4 گلاسهتعدادقیمت
پاکت A4 گلاسه 135 گرم10003/831/000
پاکت A4 گلاسه 135 گرم20006/120/000
پاکت A4 گلاسه 135 گرم500013/368/000
پاکت A4 تحریرتعدادقیمت
پاکت A4 تحریر 80 گرم10002/718/000
پاکت A4 تحریر 80 گرم20004/246/000
پاکت A4 تحریر 80 گرم50008/679/000
پاکت A4 کتانتعدادقیمت
پاکت A4 کاغذ کتان 120 گرم10003/840/000

تعرفه چاپ پاکت CD

نوع محصولنوع جنستیراژقیمت
پاکت CD درب دارگلاسه 135 گرم بدون روکش1000
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون براق1000
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون مات1000
پاکت CD درب دارگلاسه 300 گرم روکش سلفون براق سوسماری1000
لیبل CD (برچسب )برچسب کره ای بدون روکش1000
لیبل CD (برچسب )برچسب کره ای با روکش سلفون براق1000

معرفی جنس پاکت ها

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت ها

مشخصات

ابعاد : 31×44 –قرار دادن اسناد A3 بدون تا

جنس :  کاغذ کتان

گرماژ :120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000  عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A3  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 32×22 –قرار دادن اسناد A4 بدون تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A4  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

•  پاکت نامه A4 ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 32×22 –قرار دادن اسناد A4 بدون تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه A4  کیفی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی)

•  پاکت نامه A4 ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 22×10 – قرار دادن اسناد A4 با سه تا

جنس : کاغذ تحریر / کاغذ گلاسه / کاغذ کتان

گرماژ :80 گرم / گلاسه 120 گرم / کتان 120 گرم

چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )

وجه : یکرو تمامی بخش های بیرونی پاکت

روکش : ندارد

چسب درب: با چسب درب / بدون چسب درب

تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد

زمان تحویل : 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی جهت صحافی و برش را از لبه های قالب رعایت کنید .

•  با انخاب تیراژ بالاتر می توانید با قیمت به صرفه تری خرید کنید .

•  پاکت نامه ملخی مانند پاکت های عادی درب آن از قسمت طول، وسط می باشد (حالت پاکت افقی

•  پاکت نامه ملخی ژاپنی شبیه به پاکت نامه پالتویی درب آن از بالا قسمت عرض می باشد (حالت پاکت عمودی )

توصیه می‌کنیم برای این که پاکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.پاکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پاکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.