تعرفه چاپ پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه

نوع محصولتعدادنمونه قالبقیمت (تومان)
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – پنجره دار10002/925/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – پنجره دار20004/992/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – پنجره دار500011/050/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – قالب موج10002/925/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – قالب موج20004/992/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی – قالب موج500011/050/000

تعرفه چاپ پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر

نوع محصولتعدادنمونه قالبقیمت (تومان)
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – پنجره دار10002/405/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – پنجره دار20004/030/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – پنجره دار50008/450/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – قالب موج10002/405/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – قالب موج20004/030/000
پاکت آزمایشگاهی کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی – قالب موج50008/450/000

معرفی جنس پاکت آزمایشگاهی

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت آزمایشگاهی