چاپخانه مجهز
پایین ترین قیمت
تضمین کیفیت
پشتیبانی قوی
کنترل فایل ها

تعرفه چاپ تقویم دیواری 1402 اختصاصی گلاسه 135 گرم

نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 1000 743/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 1000 1/100/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 1000 1/486/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 1000 2/193/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 60×45 1000 3/830/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 50×70 1000 4/385/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 68×24 1000
نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 2000 1/221/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 2000 1/807/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 2000 2/442/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 2000 3/600/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 60×45 2000 6/086/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 50×70 2000 7/197/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی 68×24 2000 4/385/000

تعرفه چاپ تقویم دیواری 1402 اختصاصی گلاسه 170 گرم

نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 1000 1/081/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 1000 1/381/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 1000 2/162/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 1000 2/762/000
نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 2000 1/677/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 2000 2/181/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 2000 3/354/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 2000 4/362/000

تعرفه چاپ تقویم دیواری 1402 اختصاصی گلاسه 300 گرم

نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 1000 2/268/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 1000 2/520/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 1000 3/780/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 1000 5/040/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 60×45 1000 8/820/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 50×70 1000 10/080/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 68×24 1000 5/040/000
نوع جنس سایز (سانتی متر) تیراژ قیمت
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 20×29 2000 4/400/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 24×34 2000 4/980/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 29×40 2000 7/380/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 35×50 2000 9/960/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 60×45 2000 17/800/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 50×70 2000 20/030/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی 68×24 2000 10/080/000

معرفی جنس تقویم ها

مشخصات فنی و قالب طراحی تقویم 1402