تعرفه چاپ تقویم دیواری 1403 اختصاصی گلاسه 135 گرم

نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی20×291000878/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی24×3410001/295/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی29×4010001/756/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی35×5010002/582/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی60×4510004/438/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی50×7010005/164/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی68×241000
نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی20×2920001/486/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی24×3420002/199/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی29×4020002/664/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی35×5020004/364/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی60×4520007/278/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی50×7020008/729/000
تقویم دیواری گلاسه 135 گرم چاپ تمام رنگی68×2420005/164/000

تعرفه چاپ تقویم دیواری 1403 اختصاصی گلاسه 170 گرم

نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی20×2910001/267/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی24×3410001/505/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی29×4010002/534/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی35×5010003/010/000
نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی20×2920002/060/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی24×3420002/610/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی29×4020004/120/000
تقویم دیواری گلاسه 170 گرم چاپ تمام رنگی35×5020005/220/000

تعرفه چاپ تقویم دیواری 1403 اختصاصی گلاسه 300 گرم

نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی20×2910002/358/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی24×3410002/620/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی29×4010004/585/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی35×5010006/288/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی60×4510009/170/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی50×70100010/048/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی68×2410005/240/000
نوع جنسسایز (سانتی متر)تیراژقیمت
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی20×2920004/716/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی24×3420005/240/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی29×4020009/170/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی35×50200012/576/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی60×45200018/340/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی50×70200020/096/000
تقویم دیواری گلاسه 300 گرم چاپ تمام رنگی68×24200010/480/000

معرفی جنس تقویم ها

مشخصات فنی و قالب طراحی تقویم 1403