تعرفه چاپ تراکت A3

تراکت گلاسه A3 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A3 1000 عدد 2/574/000 3/614/000
تراکت گلاسه A3 2000 عدد 4/184/000 5/364/000
تراکت گلاسه A3 5000 عدد 8/918/000 10/428/000
تراکت تحریر A3 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A3 1000 عدد 1/980/000 3/018/000
تراکت تحریر A3 2000 عدد 2/994/000 4/176/000
تراکت تحریر A3 5000 عدد 5/942/000 7/454/000

تعرفه چاپ تراکت A4

تراکت گلاسه A3 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A4 1000 عدد 1/287/000 1/807/000
تراکت گلاسه A4 2000 عدد 2/092/000 2/682/000
تراکت گلاسه A4 5000 عدد 4/459/000 5/214/000
تراکت تحریر A4 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A4 1000 عدد 990/000 1/509/000
تراکت تحریر A4 2000 عدد 1/497/000 2/088/000
تراکت تحریر A4 5000 عدد 2/971/000 3/727/000

تعرفه چاپ تراکت A5

تراکت گلاسه A5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A5 1000 عدد 644/000 903/000
تراکت گلاسه A5 2000 عدد 1/046/000 1/341/000
تراکت گلاسه A5 5000 عدد 2/229/000 2/607/000
تراکت تحریر A5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A5 1000 عدد 495/000 754/000
تراکت تحریر A5 2000 عدد 748/000 1/044/000
تراکت تحریر A5 5000 عدد 1/486/000 1/863/000

تعرفه چاپ تراکت A6

تراکت گلاسه A6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه A6 1000 عدد 322/000 452/000
تراکت گلاسه A6 2000 عدد 523/000 677/000
تراکت گلاسه A6 5000 عدد 1/114/000 1/304/000
تراکت تحریر A6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر A6 1000 عدد 247/000 378/000
تراکت تحریر A6 2000 عدد 374/000 522/000
تراکت تحریر A6 5000 عدد 742/000 931/000

تعرفه چاپ تراکت B4

تراکت گلاسه B4 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B4 1000 عدد 1/910/000 2/776/000
تراکت گلاسه B4 2000 عدد 3/100/000 4/117/000
تراکت گلاسه B4 5000 عدد 6/540/000 7/866/000
تراکت تحریر B4 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B4 1000 عدد 1/468/000 2/336/000
تراکت تحریر B4 2000 عدد 2/220/000 3/235/000
تراکت تحریر B4 5000 عدد 4/334/000 5/664/000

تعرفه چاپ تراکت B5

تراکت گلاسه B5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B5 1000 عدد 955/000 1/388/000
تراکت گلاسه B5 2000 عدد 1/550/000 2/059/000
تراکت گلاسه B5 5000 عدد 3/270/000 3/993/000
تراکت تحریر B5 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B5 1000 عدد 734/000 1/168/000
تراکت تحریر B5 2000 عدد 1/110/000 1/617/000
تراکت تحریر B5 5000 عدد 2/168/000 2/832/000

تعرفه چاپ تراکت B6

تراکت گلاسه B6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت گلاسه B6 1000 عدد 477/000 694/000
تراکت گلاسه B6 2000 عدد 775/000 1/029/000
تراکت گلاسه B6 5000 عدد 1/635/000 1/966/000
تراکت تحریر B6 تعداد قیمت چاپ یکرو قیمت چاپ دورو
تراکت تحریر B6 1000 عدد 367/000 496/000
تراکت تحریر B6 2000 عدد 555/000 808/000
تراکت تحریر B6 5000 عدد 1/084/000 1/416/000

معرفی جنس تراکت

مشخصات فنی و قالب طراحی تراکت ها

مشخصات

ابعاد : 29×40
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : 7 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که پوستر شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. پوستر خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده پوستر را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 20×29
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده تراکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 14×20
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده کارت ویزیت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

مشخصات

ابعاد : 10×14
جنس : کاغذ گلاسه / کاغذ تحریر / کاغذ کرافت
گرماژ : گلاسه 120 گرم / تحریر 80 گرم / کرافت 80 گرم
چاپ : چهار رنگ افست ( تمام رنگی )
وجه : یکرو / دورو
روکش : ندارد
تعداد : از 1000 ، 2000 و  5000 عدد
زمان تحویل : گلاسه و تحریر 7 روز کاری و کرافت 10 روز کاری پس از تایید فایل چاپی

نکات طراحی

• در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید.

• رعایت نیم سانتی متر خلاصی برش را از هر سمت تراکت را رعایت کنید و در نواحی خلاصی، لوگو و یا نوشته قرار ندهید چرا که احتمال برش وجود دارد.

توصیه می‌کنیم برای این که تراکت شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی قسمت راهنمای سایت را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید. تراکت خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید قالب‌های آماده شده تراکت را از قسمت زیر دانلود کرده (در فرمت‌ tiff) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.