تعرفه چاپ پاکت دارو کاغذ تحریر

نوع محصول تعداد سایز قیمت (تومان)
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 1000 9×11 1/245/000
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 2000 9×11 2/098/000
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی 5000 9×11 4/586/000

تعرفه چاپ پاکت دارو کاغذ گلاسه

نوع محصول تعداد سایز قیمت (تومان)
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 1000 9×11 1/395/000
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 2000 9×11 2/396/000
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی 5000 9×11 5/329/000

معرفی جنس پاکت قرص و پاکت دارو

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت دارو