تعرفه چاپ پاکت دارو کاغذ تحریر

نوع محصولتعدادسایزقیمت (تومان)
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی10007×10949/000
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی20007×101/642/000
پاکت دارو کاغذ تحریر چاپ تمام رنگی50007×103/652/000

تعرفه چاپ پاکت دارو کاغذ گلاسه

نوع محصولتعدادسایزقیمت (تومان)
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی10007×101/124/000
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی20007×101/963/000
پاکت دارو کاغذ گلاسه چاپ تمام رنگی50007×104/420/000

معرفی جنس پاکت قرص و پاکت دارو

مشخصات فنی و قالب طراحی پاکت دارو